Regulamin

Cennik biletów i karnetów

Projekcje stacjonarne – kinowe i plenerowe

 • Karnet: 80 zł
 • Bilet normalny: 16 zł
 • Bilet ulgowy*: 14 zł
  *Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom.

Projekcje filmowe online

 • Karnet online: 50 zł
 • Bilety pojedynczy na jednorazowy pokaz filmu online: 15 zł

Regulamin sprzedaży w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia biletu lub karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Sprzedaż karnetów – projekcje stacjonarne i plenerowe

 1. Sprzedaż karnetów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ począwszy od dnia 10 czerwca 2022 r. do momentu wyczerpania puli. 
 2. Karnet upoważnia do wejścia na dowolną ilość pokazów filmowych w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze w miarę dostępnych miejsc, i wiąże się z koniecznością odbierania bezpłatnych wejściówek online, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wybranego seansu.
 3. Duplikaty karnetów nie będą wydawane.
 4. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 5. Cena karnetów na projekcje stacjonarne i plenerowe wynosi 80 zł.
 6. Karnet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia specjalne w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze (Koncert Otwarcia i Zamknięcia Festiwalu).
 7. Nie można dokonać zwrotu karnetu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze
 8. Integralną częścią zakupionego karnetu jest pamiątkowy identyfikator festiwalowy, który każdy posiadacz karnetu może odebrać w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki od 28 czerwca do 3 lipca 2022 roku, w godz. 11.00 – 20.00.
 9. Odbioru bezpłatnych wejściówek, przysługujących posiadaczom karnetów można dokonywać na dany dzień oraz dzień następny pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ w miarę dostępności miejsc na salach kinowych.

Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę – bezpłatna wejściówka jest ważna tylko do godziny rozpoczęcia pokazów.

§ 3. Sprzedaż biletów – projekcje stacjonarne i plenerowe

 1. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ od dnia 27 czerwca do 3 lipca  2022 roku 
 2. Ceny biletów wynoszą:
  1. 14 zł – ulgowy (bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom),
  2. 16 zł – normalny.
 3. Sprzedaż biletów na pokaz filmowy jest ograniczona liczbą miejsc i trwa do wyczerpania puli.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 5. Nie można dokonać zwrotu biletu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze
 6. Duplikaty biletów nie będą wydawane.
 7. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 8. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę - bilet jest ważny tylko do godziny rozpoczęcia pokazów. 
 9. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywa się dany seans. Organizator jest zobowiązany na życzenie Nabywcy przedstawić regulamin obiektu. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może być podstawą do odmówienia Nabywcy wstępu na dany seans.

§ 4. Sprzedaż karnetów i  biletów – projekcje (filmowe) online

 1. 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu pod adresem www.tofifest.pl/.
 2. 2. Ceny karnetów i biletów wynoszą:
  1. Bilet pojedynczy na projekcję online 15 zł,
  2. Karnet na projekcje online 50 zł .
 3. 3. Karnet i bilet jest imienny – zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej. Nie można go przepisać na inną osobę.
 4. 4. Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej platformie online w miarę dostępności miejsc. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się przy poszczególnych filmach.
 5. 5. Sprzedaż karnetów online odbywa się od 10 czerwca 2022 r. i jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 6. 6. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse online odbywa się od 28 czerwca 2022 r.  jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 7. 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 8. 8. Nie można dokonać zwrotu biletów lub karnetu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST online.
 9. 9. Duplikaty biletów i karnetów nie będą wydawane.
 10. 10. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletu Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.