Regulamin

Bilety i karnety na 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest

Ceny biletów i karnetów

PROJEKCJE FILMOWE ONLINE

§  Karnet online: 60 zł

§  Bilety pojedynczy na jednorazowy pokaz filmu online: 14 zł

PROJEKCJE STACJONARNE ( SALA KAMERALNA CKK JORDANKI)

§  Bilet normalny: 14 zł

§  Bilet ulgowy*: 12 zł

* Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom.

 

Regulamin sprzedaży w ramach

18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia biletu lub karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2

Sprzedaż karnetów i  biletów – PROJEKCJE (FILMOWE) ONLINE

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu pod adresem www.tofifest.pl/.
 2. Na zlecenie organizatora Fundacji Biuro Kultury sprzedaż karnetów i biletów na projekcje online realizowana jest przez operatora platformy VOD Tongariro Releasing Sp. z o.o., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za karnety i bilety poprzez:
  1. przelew bankowy online
  2. kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
 4. Płatności przez przelew bankowy online i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl. PayU, w celu realizacji płatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem.
 5. Ceny karnetów i biletów wynoszą:
  1. Bilet pojedynczy na projekcję online 14 zł,
  2. Karnet na projekcje online 60 zł .
 6. Zakup karnetu i biletu wymaga zarejestrowania i zalogowania na stronie tofifest.pl. zakupiony karnet lub bilety przypisane są do danego zarejestrowanego użytkownika i nie ma możliwości przekazania ich innemu użytkownikowi.
 7. Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej platformie online w miarę dostępności miejsc. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się przy poszczególnych filmach.
 8. Sprzedaż karnetów online odbywa się od 5 października 2020 r., jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 9. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse online odbywa się odbywa się od momentu premiery filmu na platformie online, jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 10. Dostępność poszczególnych filmów może być ograniczona limitem obejrzeń. W takim przypadku zakup danego filmu lub obejrzenie go w ramach karnetu traktowane są równorzędnie, według kolejności. Może się zdarzyć, że limit obejrzeń danego filmu zostanie wyczerpany i użytkownik nie będzie mógł go zobaczyć, mimo posiadanego zakupionego karnetu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 12. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych serwisu tofifest.pl może być zawarta z Użytkownikiem pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Umowa, o której mowa, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Dostawca ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, który podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, twórców filmowych lub Dostawcy. Do takich działań w szczególności należy utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie filmów oferowanych w Serwisie, jak również udostępnianie konta Użytkownika innym Użytkownikom. Rozwiązanie umowy wiąże się z zablokowaniem dostępu do serwisu, usunięciem profilu Użytkownika z serwisu oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
  Akceptując postanowienia Regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej oraz wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz otrzymania zgody użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.
 14. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Użytkownik na prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w przypadku usługi świadczonej odpłatnie, Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań lub drogą mailowa na adres poczta@tongariro.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ramach Serwisu tofifest.pl.
  Data zawarcia umowy: ...................
  Imię i nazwisko konsumenta: ...................
  Adres konsumenta: ...............
  Adres e-mail podany podczas zakupu w Serwisie program.tofifest.pl: ...................
  Data: ............
  Podpis: ............... (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej)”.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Po jej otrzymaniu Tongariro Releasing Sp. z o.o. niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji użytkownika.
  W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Tongariro Releasing Sp. z o.o. została  poinformowana o odstąpieniu od umowy.
 15. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach Serwisu program.tofifest.pl nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Tongariro Releasing Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Filmy prezentowane online dostępne są tylko na terenie Polski.
 17. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Do prawidłowego korzystania z serwisu program.tofifest.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);
  2. system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
  3. przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari lub Edge w aktualnej, oficjalnie wspieranej wersji;
  4. włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka) i JavaScript;
  5. łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s;

 

§ 3

Sprzedaż biletów – PROJEKCJE STACJONARNE

 1. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ od dnia 15 października 2020 roku.
 2. Ceny biletów wynoszą:
  1. 12 zł – ulgowy (bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom),
  2. 14 zł – normalny.
 3. W roku 2020 Organizator nie prowadzi sprzedaży karnetów na projekcje stacjonarne odbywające się w kinie.
 4. Sprzedaż biletów na pokaz filmowy jest ograniczona jest liczbą miejsc i trwa do wyczerpania puli.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 6. Nie można dokonać zwrotu biletu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest.
 7. Duplikaty biletów nie będą wydawane.
 8. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 9. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę - bilet jest ważny tylko do godziny rozpoczęcia pokazów. 
 10. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywa się dany seans. Organizator jest zobowiązany na życzenie Nabywcy przedstawić regulamin obiektu. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może być podstawą do odmówienia Nabywcy wstępu na dany seans.
 11. Każdy z widzów musi wyrazić zgodę na wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia związanego z sytuacją epidemiczną, o którym szczegółowo organizator informuje w paragrafie 5 punkcie 1.

 

§ 4

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku bezpieczeństwem epidemicznym – dotyczy projekcji stacjonarnych

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Kupującego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym - zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia. v: 1599047188 str: 6
 4. Operator, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub za pośrednictwem Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

 

§ 5

Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Wejście na projekcję filmową w kinie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz biletu przed wejściem na projekcję filmową w kinie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
 3. Posiadacz biletu proszony jest o szybsze przybycie na pokaz stacjonarny, przestrzeganie i zachowanie odległości między innymi widzami w kolejce przed wejściem na salę oraz zajmowanie wyznaczonych miejsc na sali zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletu Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.